Download The Mobile App

ios store

google play store
 آموزش زبان انگلیسی

فهرست دروس موجود

افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

به بخش آموزش زبان واژه نامه فارسی خوش آمدید

در این بخش شما میتوانید مفاهیم مختلف زبان را آموزش دیده و تمرین کنید. این بخش شامل چندین درس مستقل میباشد که شما میتوانید با هر ترتیبی که مایل باشید آنها را انتخاب کنید.

هر درس از یک قسمت یا بیشترتشکیل شده است و هر قسمت حاوی توضیحات، مثالها و در انتها یک آزمون میباشد. آزمونها همه مفاهیم درس را مرور کرده و سیستم آزمون هوشمند اشتباهات شما را به خاطر سپرده و در دور بعدی بیشتر روی آنها تمرکز میکند.

برای به خاطر سپاری میزان پیشرفت شما و نتایج آزمونها سیستم نیاز به ثبت نام شما دارد که دفعهات بعد شما را بیاد آورده و مستقیما به صفحه ای که دفعه قبل ترک کرده بودید باز گرداند. همچنین به شما امکان مشاهده کارنامه و فهرست درسهای گذرانده و نتایج آزمونها را خواهد داد.